Om oss

Slide background

2000 - 2003

Trippus grundades i maj år 2000. Ursprungstanken var att bolaget skulle fungera som mäklare av gruppresor.
Genom att ställa olika leverantörer mot varandra utifrån en given specifikation från en kund skulle avsevärda besparingar kunna uppnås utan avkall på givna kvalitetskrav.
Kort efter det att detta koncept lanserades startades också utvecklandet av en webbaserad mjukvara tänkt som en service till Trippus egna kunder för att förenkla kundens administrativa arbete i samband med resans genomförande. Denna produkt säljs idag under namnet Trippus Plus.

2003

Successivt har det blivit alltmer uppenbart att Trippus största styrka kommit att bli den egenutvecklade mjukvaran. Bolaget har därför under de senaste åren genomfört ett antal nyemissioner för att ytterligare kunna satsa på egenutvecklad, unik mjukvara för rese- och mötesindustrin. Under år 2003 lanserades således Trippus Eventus, som är en produkt som stöder mer komplexa kongresser, evenemang och möten. Denna produkt har visat sig möta ett stort behov på marknaden och responsen har varit mycket positiv. Samma år lanserades också Trippus Bonus, som är ett Webbaserat stöd för t.ex. säljtävlingar.

2004

Som en konsekvens av den uppskattning Trippus mjukvara kommit att möta beslöt bolagets styrelse hösten 2004 att fokusera verksamheten på utlicensiering av Trippus Eventus och Trippus Bonus till andra aktörer på marknaden. Styrelsen beslöt också att verksamheten dessutom skulle inriktas på att söka licenstagare utanför Sverige. Den initiala responsen på denna strategi har varit mycket positiv. Redan i början av 2005 hade flera viktiga licensavtal tecknats och Trippus har en framgångsrik licenstagare i Danmark. I december 2004 utsågs Trippus till 4:e pristagare i kategorin ”Årets Bubblare” anordnad av Deloitte.

2005-2006

Satsningen på att utlicensiera mjukvara visar sig bli en succé. Antalet licenstagare ökar kraftigt och Trippus får snabbt ett antal starka referenskunder inom sina prioriterade kundgrupper. Styrelsen beslutar om en renodling mot den nya affärsidén och samtliga resurser som varit knutna till bolagets ursprungliga affärsidé avvecklas.
Trippus är har därmed gått från att vara en förmedlare av resor till att bli en renodlad IT-leverantör till mötesindustrin! Som en konsekvens av detta beslutar styrelsen i oktober 2006 att bolaget skall byta namn från Trippus Marknadsplatsen AB till Trippus Event Solutions AB.

2007-2010

fattas ett avgörande beslut – Trippus ska ligga i framkant i den tekniska utvecklingen för mötesindustrin. Detta år påbörjas arbetet med en ny, modern  och flexibel plattform, senare kallad Trippus Flex. Plattformen byggs helt på .net-tekniken och tas i bruk första gången i mars 2008.

Under denna period utvecklas licenskonceptet ännu mer, och ett program för utbildningar startas upp. Nu finns utbildningar i grundfunktionalitet, layout, betallösningar och mycket annat. Dessutom finns möjlighet att koppla på biljetter, badgar och namnbrickor i bekräftelsen. Den nya formen av dynamisk paketering får genomslag.

Under den senaste perioden finns också en tydlig trend när det gäller integrationer till befintliga interna it-system, något som gör Trippus till en naturlig del i den dagliga verksamheten hos många kunder. Den 25 november 2010 firas Trippus 10-årsjubileum!

© Copyright 2016 - Trippus Event Solutions AB